fiber på landsbygden krävs extern finansiering. Njudung Energi har sökt stödmedel för 10 kvarvarande på landsbygden men bara fått stödmedel för ett av dessa. Fjärrvärme Vi producerar och distribuerar värme till våra kunder med miljö och ekonomi i fokus. Verksamheten omfattar fyra nät, Vetlanda-Ekenässjön, Holsby, Sävsjö och Rörvik. Värmen i våra pannor produceras till mer än 99 procent av biobränslen. I Vetlanda består dessutom biobränslet till mer än 50 procent av återvunnet trä. Vårt övergripande mål på fjärrvärme är att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden, det når vi genom att erbjuda ett bibehållet pris i förhållande till konkurrenterna och fortsätta jobba för att minska miljöpåverkan. Att vi jobbar i riktning mot målen följer vi upp genom att mäta total verkningsgrad. Med total verkningsgrad menar vi kvoten mellan levererad värme till kund och använt bränsle. Vårt mål är att förbättra vår totala verkningsgrad med två procentenheter under 2022 och sedan med ytterligare en procentenhet per år under 2023 och 2024. Vi effektiviserar, minimerar oplanerade avstängningar och bibehåller leveranser till våra kunder genom optimering av drift, prediktivt underhåll, utökad övervakning och analys av övervakningsinformation. Vi arbetar med effektivisering av kundernas undercentraler och minskar på så vis driftkostnaderna. Vi jobbar aktivt med att öka antalet anslutningar och har en ambition att framöver satsa mer på våra kundkontakter. För att nå våra övergripande mål behöver vi säkerställa att vi bibehåller ett stabilt distributionsnät med målet att oplanerade avstängningar minimeras. Vatten och avlopp Vi levererar årligen ca. 2,5 miljoner m3 kommunalt dricksvatten till cirka 10 200 kunder i Vetlanda och Sävsjö. För att detta ska vara möjligt ansvarar vi för skydd och funktion av 22 vattentäkter samt drift och underhåll av ett 35 mil långt ledningsnät för dricksvatten. I våra 23 reningsverk tar vi emot och processar 5 miljoner m3 spillvatten per år. I vårt dagvattennät som omfattar cirka 26 mil tar vi hand om regn- och dräneringsvatten som leds och renas i dagvattendammar runt om i kommunen. I vårt laboratorium utförs och analyseras provresultat för dricks-, avlopps och processvatten från våra övriga verksamheter samt externa kunder. Vatten och avlopps övergripande mål är att säkerställa tillgång och rätt kvalité på dricksvatten samt minskad miljöpåverkan. För att säkerställa rätt kvalité på vattnet följer vi upp andelen tjänliga vattenprover där målet är att 90 procent ska vara tjänliga utan anmärkning. För minskad miljöpåverkan följer vi vår energiförbrukning och jobbar för att minska den med 10 procent. Vi mäter löpande våra utsläppsvärden och har som mål att 90 procent av våra utsläppsprover ska vara godkända både i Vetlanda och Sävsjö kommuner. En viktig förutsättning för att nå de övergripande målen är att vi ökar vår reinvesteringstakt av ledningsnätet från 160 år till 100 år till år 2024. Vi bedriver utredningar för att säkerställa att vi har vattenskyddsområden och har en över tid hållbar dricksvattenförsörjning i Vetlanda och Sävsjö kommuner. Genom reinvesteringar i vårt 40 mil långa ledningsnät för avloppsvatten jobbar vi aktivt för att minska tillskott av dagvatten i avloppsledningsnätet för att effektivisera reningen och minska risken för klimatpåverkan när avloppsvatten läcker ut. För att få mer långsiktighet i vår tillståndsprocess och kunna möta framtida

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=