Hållbarhetsredovisning 2022

Om Njudung Energi Njudung Energi är höglandets största energibolag, där hållbarhet står i dagligt fokus. Hos oss ryms affärsområdena bredband, elnät, fjärrvärme, miljö och återvinning samt vatten och avlopp. Vi bedriver även elhandel. Närmare 130 engagerade medarbetare ser till att skapa samhällsnytta för Vetlanda och Sävsjös invånare. Vår vision: “Tillsammans skapar vi en hållbar framtid” har sedan dess framtagande varit en viktig del i vår medarbetardialog för att skapa engagemang och delaktighet kring densamma. VÅR ORGANISATION Njudung Energi är en politiskt styrd verksamhet där Njudung Energi Vetlanda AB ägs till 100% av Vetlanda Stadshus AB. Njudung Energi Vetlanda AB äger till 50% Njudung Energi Sävsjö AB och den andra hälften ägs av Sävsjö kommun. Samtlig verksamhet utförs under Varumärket “Njudung Energi” och alla medarbetare är anställa i Njudung Energi Vetlanda AB. VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Bredband Vi levererar robust och driftsäkert fibernät till drygt 10 000 adresser i Vetlanda kommun. Vi är kommunikationsoperatör i det öppna stadsnätet och välkomnar alla tjänsteleverantörer på lika villkor. Där det finns fiberkapacitet erbjuds även hyra av svartfiber, till exempel till mobilmaster. Vårt övergripande mål på bredband är att ha ett tillgängligt Stadsnät för alla som vill ansluta i kommunen. Målet tar sikte på våra nationella mål om ett helt uppkopplat Sverige. För att säkerställa att vi jobbar i rätt riktning så följer vi löpande mätetalet “homes passed”, dvs, fiber i byggnadens absoluta närhet, och vi har som mål att nå 95 % av hushållen till 2024. Vi jobbar också aktivt för att ha ett robust och driftsäkert Stadsnät med tillgänglighet så nära 100 % det bara går. Vid större störningar gör vi incidentrapporteringar till PTS men har som mål att ha ett så driftsäkert nät att detta inte krävs. En viktig förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att vi har ett modernt och innovativt Stadsnät, följer med i utvecklingen och kan erbjuda tjänster för framtidens behov. Det gör vi genom att ingå i såväl lokala som nationella nätverk och samarbeten. För att kunna genomföra utbyggnad av

fiber på landsbygden krävs extern finansiering. Njudung Energi har sökt stödmedel för 10 kvarvarande på landsbygden men bara fått stödmedel för ett av dessa. Fjärrvärme Vi producerar och distribuerar värme till våra kunder med miljö och ekonomi i fokus. Verksamheten omfattar fyra nät, Vetlanda-Ekenässjön, Holsby, Sävsjö och Rörvik. Värmen i våra pannor produceras till mer än 99 procent av biobränslen. I Vetlanda består dessutom biobränslet till mer än 50 procent av återvunnet trä. Vårt övergripande mål på fjärrvärme är att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden, det når vi genom att erbjuda ett bibehållet pris i förhållande till konkurrenterna och fortsätta jobba för att minska miljöpåverkan. Att vi jobbar i riktning mot målen följer vi upp genom att mäta total verkningsgrad. Med total verkningsgrad menar vi kvoten mellan levererad värme till kund och använt bränsle. Vårt mål är att förbättra vår totala verkningsgrad med två procentenheter under 2022 och sedan med ytterligare en procentenhet per år under 2023 och 2024. Vi effektiviserar, minimerar oplanerade avstängningar och bibehåller leveranser till våra kunder genom optimering av drift, prediktivt underhåll, utökad övervakning och analys av övervakningsinformation. Vi arbetar med effektivisering av kundernas undercentraler och minskar på så vis driftkostnaderna. Vi jobbar aktivt med att öka antalet anslutningar och har en ambition att framöver satsa mer på våra kundkontakter. För att nå våra övergripande mål behöver vi säkerställa att vi bibehåller ett stabilt distributionsnät med målet att oplanerade avstängningar minimeras. Vatten och avlopp Vi levererar årligen ca. 2,5 miljoner m3 kommunalt dricksvatten till cirka 10 200 kunder i Vetlanda och Sävsjö. För att detta ska vara möjligt ansvarar vi för skydd och funktion av 22 vattentäkter samt drift och underhåll av ett 35 mil långt ledningsnät för dricksvatten. I våra 23 reningsverk tar vi emot och processar 5 miljoner m3 spillvatten per år. I vårt dagvattennät som omfattar cirka 26 mil tar vi hand om regn- och dräneringsvatten som leds och renas i dagvattendammar runt om i kommunen. I vårt laboratorium utförs och analyseras provresultat för dricks-, avlopps och processvatten från våra övriga verksamheter samt externa kunder. Vatten och avlopps övergripande mål är att säkerställa tillgång och rätt kvalité på dricksvatten samt minskad miljöpåverkan. För att säkerställa rätt kvalité på vattnet följer vi upp andelen tjänliga vattenprover där målet är att 90 procent ska vara tjänliga utan anmärkning. För minskad miljöpåverkan följer vi vår energiförbrukning och jobbar för att minska den med 10 procent. Vi mäter löpande våra utsläppsvärden och har som mål att 90 procent av våra utsläppsprover ska vara godkända både i Vetlanda och Sävsjö kommuner. En viktig förutsättning för att nå de övergripande målen är att vi ökar vår reinvesteringstakt av ledningsnätet från 160 år till 100 år till år 2024. Vi bedriver utredningar för att säkerställa att vi har vattenskyddsområden och har en över tid hållbar dricksvattenförsörjning i Vetlanda och Sävsjö kommuner. Genom reinvesteringar i vårt 40 mil långa ledningsnät för avloppsvatten jobbar vi aktivt för att minska tillskott av dagvatten i avloppsledningsnätet för att effektivisera reningen och minska risken för klimatpåverkan när avloppsvatten läcker ut. För att få mer långsiktighet i vår tillståndsprocess och kunna möta framtida

utmaningar jobbar vi för att ta fram en VA-plan. Vi har implementerat ett underhållssystem som är ett stöd i det planerade underhållet för att minska akuta störningar i våra anläggningar. Miljö och återvinning Vi levererar avfallsbehandlingstjänster för verksamhetsavfall i Småland med omnejd. Flishults avfallsanläggning är hjärtat i verksamheten. Anläggningen rymmer, oljereningsanläggning, bränslehantering av returträ och deponier för såväl farligt avfall som ickefarligt avfall som inte går att återvinna. Njudung Energi planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenade områden. Förorenade jordar från marksaneringar tas sedan omhand för behandling eller deponi på vår anläggning. Miljö och återvinnings övergripande mål är att säkerställ att avfall från verksamheter och förorenade områden tas om hand för minskad miljöpåverkan för framtida generationer. Vårt mål är att behandla 100 000 ton avfall per år. Vår verksamhet på Flishult har efter omfattande internt arbete erhållit nytt miljötillstånd vilket möjliggör långsiktiga framtidsinvesteringar i form av ny infart, våg och utökad deponiyta. Planer finns att utöka vår avfallshantering inom våtkemiska området för att kunna ta emot större mängder vatten för rening samt även emulsioner. Elnät Inom ramen för Njudung Energi bedrivs elnätsverksamhet i två koncessionsområden belägna runt Sävsjö och Vetlanda centralorter där vi levererar el med hög leveranssäkerhet till 12 300 kunder. Överförd el i näten uppgår årligen till cirka 270 GWh. I Vetlanda kommun omfattar verksamheten även gatubelysning där utbyte till ny energibesparande ledbelysning sker kontinuerligt. Elnäts övergripande mål är att möta kommande behov av ökad el med minskad miljöpåverkan. Det innebär att vi behöver säkerställa att vi har god tillgänglighet på nätet nu och framåt vilket vi mäter genom att vi följer intäktsramen. Bibehållen intäktsram uppnår vi genom att investera i ny teknik och på så vis minska avbrott och energieffektivisera. För att bibehålla tillgängligheten av el, jobbas det kontinuerligt med förbättringsarbete av elnätets genom utbyte och ombyggnad av ett antal nätstationer och kabelskåp samt förnyelse av ledningsnät. Investeringar görs även i mottagningsstationerna för att öka driftsäkerheten både i Sävsjö och i Vetlanda. Intresset bland våra kunder för solceller och elbilar ökar. Här står hela energibranschen inför en förändring som påverkar vårt elnät. Här krävs ett analysarbete framöver kring hur vi kan anpassa och energieffektivisera vårt elnät för en ökad produktion av el, då laddning av elfordon kräver högre effektuttag i nätet. Det pågår ett arbete för en uppdaterad reservkraftanläggning för att säkerställa att vi klarar eventuella störningar i nätet för kritisk infrastruktur. Elkraftsproduktion Njudung Energi producerar förnybar energi i våra vatten- och vindkraftverk. Vi driver två vattenkraftverk i Emån med en total effekt på 1,3 MW och en normalproduktion på 6 GWh el. Bolaget äger andel motsvarande två verk i vindkraftsparken i Erikshester. Vindkraftsverken har en total effekt på 1,6 MW vardera och en bedömd normalproduktion på 5,5 GWh/år och verk. Elproduktion sker även

i ångturbinen i kraftvärmeverket i Vetlanda med cirka 15 GWh/år och vår solcellsanläggning på Bulten i Sävsjö med 0,04 GWh. Vår ambition är att fortsätta aktivt söka möjligheter att öka vår förnyelsebara elproduktion. Elhandel Vi erbjuder lokalproducerad el från sol, vind och vatten till företag och privatpersoner under varumärket Njudung Energi. Fokusområden geografiskt är Vetlanda och Sävsjö kommuner, där merparten av våra kunder finns inom Vetlanda elnät (VTL) och Sävsjö elnät (SSJ). Målstyrning NJUDUNG ENERGIS BIDRAG TILL DE GLOBALA MÅLEN Njudung Energis ambition är att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. Vi har i vårt målstyrningsarbete inspirerats av “FN:s globala mål- för en hållbar utveckling” när vi har tagit fram vår vision och målstyrningsmodell. Vi bidrar till flera av de globala målen men genom uppdraget i verksamheterna bidrar vi främst till mål: 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15. För att kunna arbeta med vårt uppdrag i verksamheterna är kompetens en viktig förutsättning. För att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens jobbar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier där du erbjuds den kompetensutveckling som behövs för ditt uppdrag. På så vis bidrar vi även till mål: 3, 5, 8 och 10.

NJUDUNG ENERGIS MÅLSTYRNINGSMODELL Innehållet i modellen ska vara vägledande för såväl det dagliga som det strategiska arbetet inom Njudung Energi. Modellen är framtagen som en viljeinriktning och ska sträva mot, bygga företagskultur utifrån och som på sikt ska vara det självklara sättet att definiera arbetet i vårt bolag. För att nå hit krävs delaktighet och ansvarstagande från alla. Tillsammans. Modellen består av tre delar: Vision, Fokusområden och Grundkrav.

Vision ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid” är vår vision som beskriver vad vi vill åstadkomma nu och i framtiden. Den är vår färdriktning som utmanar oss i vår vardag. Visionen ska hjälpa oss att känna mening, trygghet, tydlighet och bibehålla vår lönsamhet. Fokusområden Våra fokusområden ”medarbetare, kund, miljö och innovation” beskriver de strategiska prioriteringar som Njudung Energi vill göra fram till 2024. Genom dessa definieras vår värdegrund och våra långsiktiga mål. De beskriver bolagets utmaningar att på ett hållbart sätt möta behoven hos medarbetarna, kunderna och planeten och samtidigt förhålla oss till den föränderliga omvärld vi lever i. Grundkrav Njudung Energis grundkrav handlar om kvalitet, lagar och lönsamhet. Med dessa vill vi lyfta det som krävs av oss på olika sätt och som vi därmed är måna om att leva upp till.

Uppföljning För att säkerställa att vi strävar i riktning mot våra långsiktiga mål i fokusområdena och uppfyller grundkraven har vi definierat ett antal mål och mätetal som vi följer på bolagsövergripande nivå. Uppföljning av mätetalen kommer att ske per kvartal. Målsättningarna bryts sedan ner inom respektive affärsområde så att vi får en röd tråd från de bolagsövergripande långsiktiga målen till daglig drift. Nedan beskrivs mål och mätetal som vi följer på bolagsövergripande nivå. Fokusområde Mätetal Mål 2024 Aktuellt läge 2022 Medarbetare Nöjd medarbetarindex (NMI) Olycksfall med sjukfrånvaro Aktiviteter som främjar likabehandling och samarbete* Aktiviteter för långsiktig kompetensförsörjning** 4,30 0 10st/år 7 st/år 4,35 2 6 st 10st Kund Nöjd kundindex (NKI) Bredband: Fiberutbyggnad (homes passed) 95 % 80 av 100 92,5 % Miljö Fossilfria bränslen i bilar Fjärrvärme: Total verkningsgrad VA: Minska energiförbrukning avloppsreningsverk Godkända utsläppsprover Vattenanalyser utan anmärkning M&Å: Behandlad mängd avfall 100 % 82 % 10 % 90 % 90 % 100 000 ton 51,4 % 79 % 26% 89 % 86 % 116 371 ton Innovation Delaktighet i samarbetsprojekt 3 st /år 6 *Kulturbyggande insatser, aktiviteter utifrån resultat i medarbetarundersökning, kommunikationsinsatser, medveten annonsering vid rekrytering ** Mässor, praktik, arbetsplatsförlagt lärande, C- uppsats Grunduppdrag Mätetal Mål 2024 Utgångsläge 2022 Kvalitét Elnät: Intäktsram Reinvesteringstakt vatten- och spillvattenledningsnät Vetlanda Bredband: Avbrott som kräver incidentrapportering till PTS 100 % av intäktsram 100 år 0 st/år 80 % 120 år 0 st/ år Lagar Mätetal saknas Vi är uppdaterade kring gällande lagstiftning Okänt Lönsamhet Soliditet Minst 30 % 42,6 %

Dialog med intressenter Vi har kontinuerlig dialog med våra intressenter i olika sammanhang, kundundersökningar har genomförts men inte utifrån en fastställd modell så vi har svårt att följa upp vår utveckling. Vi planerar för att inrätta en systematik i våra kundundersökningar och genomföra dessa vartannat år. Medarbetarundersökningar genomförs årligen i samarbete med Vetlanda kommun. Med de flesta intressenter finns det befintliga forum för att bibehålla en god dialog de intressenter som vi har mindre dialog med är allmänheten där det inte har skapats några naturliga forum som pågår löpande. Intressenter Aktiviteter Frekvens Kunder Hemsida Kundservice Kundbesök Kundundersökning Sociala medier Öppet hus Löpande Löpande Löpande* Varje år fr.o.m. 2022 Löpande Genomfördes 2022 Medarbetare och fackliga organisationer Intranät Arbetsplatsträffar Internutbildningar Medarbetarinformation VD-brev Facklig representation I styrelsen Arbetsmiljökommitté Medarbetarsamtal Förhandlingar Löpande Sex gånger/år Löpande Två gånger/år Vid behov En gång/månad Fyra gånger/år En gång/år Löpande Ägare Styrelsemöten Ägardialog Årsstämma En gång/månad Löpande En gång/år Allmänheten Lokala arrangemang Sponsringsaktiviteter Sporadiskt Sporadiskt Leverantörer och entreprenörer Upphandlingar/avstämning av avtal Bygg och projektmöten Löpande Löpande Myndigheter Tillsyn Övrig dialog i olika sammanhang Löpande Löpande Skolor Besök i skolor Mottagande av skolor Vid efterfrågan Vid efterfrågan Ideella organisationer Samrådsprocesser Vid behov Bransch Kontakt med branschorganisationer Studiebesök hos branschkollegor Löpande Vid behov

Njudung Energi som arbetsgivare Njudung Energi har kollektivavtal som omfattar alla våra medarbetare även de förmåner som erbjuds är lika för alla. PERSONALSTRUKTUR Njudung Energi har totalt 135 medarbetare av dessa är det 7 personer som är timanställda vilket innebär att vi har 128 månadsanställda vid mätdatumet 31 december 2022. Åldersstruktur 15 procent av våra medarbetare är 60 år eller äldre, dessa medarbetare kan vi planera för en succesiv kompetensöverföring. Det är dock alltid en utmaning att ta tillvara kompetens som byggts under ett långt arbetsliv. Källa: Flex HRM ARBETSMILJÖ En säker och trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva vårt uppdrag. Vårt arbetsmiljöarbete bedrivs förutom i den dagliga dialogen samt i olika forum så som arbetsmiljökommitté, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och introduktionsdag för nya medarbetare som bland annat innehåller ett arbetsmiljöavsnitt. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60Åldersintervall månadsanställda 0% 14% 19% 30% 24% 15%

Arbetsskador och tillbud Under 2022 har 30 händelser rapporterats av dessa är det fem som fortsatt är under utredning. De övriga händelser som rapporterats under året har hanterats och åtgärdats några kvarstår dock att godkännas av skyddsombud. En arbetsskada och ett färdolycksfall har genererat frånvaro. Vi ser en ökning av antalet tillbud vilket är positivt då det ger förutsättningar att förebygga skador. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Totalt 30 24 24 41 25 35 20 7 Riskobservationer 7 8 4 2 Tillbud 13 7 10 26 13 19 16 5 Arbetsskador 9 8 7 12 12 16 4 2 Färdolycksfall 1 1 1 Arbetssjukdom 1 1 Miljö 1 Källa: ENIA Friskvårdspeng Njudung Energis medarbetare erbjuds en friskvårdspeng om 2000 kr per år. De aktiviteter som friskvårdspengen kan användas till regleras utifrån skatteverkets regelverk. Under 2022 har friskvårdsbidraget utnyttjats av något färre andel medarbetare än förra därmed är även kostnaden något lägre än föregående år. Av de som nyttjar sin friskvårdspeng har under 2022 i genomsnitt nyttjat 1530 kr. 2022 2021 2020 2019 Andel som använder friskvårdspeng 57% 58% 56% 67% Kostnad 111 690 116 286 126 672 143 896 Källa: Flex Lön

Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat i ganska hög grad likaså männens sjukfrånvaro har ökat något från föregående år. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Totalt 4,3% 3,19% 3,84 % 3,92 % 3,75 % 4,53 % Kvinnor 10,52% 6,38% 8,23 % 9,06 % 6,21 % 3,89 % Män 2,3% 2,12% 2,3 % 2,06 % 2,83 % 4,75 % Källa: Flex Lön Sjukfrånvaro korttid Med korttidssjukfrånvaro menas dag 1-14 i sjukdomsperioden. Här kan vi se att den totala korttidssjukfrånvaron har ökat och det är bland männen den största ökningen har skett. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Totalt 1,73% 1,10% 1,91% 1,39% 1,41% 1,40% Kvinnor 1,18% 1,19% 1,98% 1,78% 1,58% 1,75% Män 1,9% 1,07% 1,89% 1,25% 1,35% 1,28% Källa Flex Lön Hos oss jobbar stolta, engagerade och kompetenta medarbetare som är ambassadörer för Njudung Energi Medarbetarindex 4,35 av 5 Total frisknärvaro 58 % Kvinnor 58 % Män 58 % Korttidssjukfrånvaro 1,73 %

Medarbetarundersökning En gång om året genomför vi en omfattande medarbetarundersökning som hanterar områdena kvalité, ledarskap, medarbetarskap, hälsa och likabehandling. Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2022 kan vi se att svarsfrekvensen har minskat från föregående år. Vårt totala trivselindex har ökat för femte året i rad. Det är endast inom området hälsa som vi inte har något förbättrat resultat. Kvinnor har lägre trivselindex 4,11 än män 4,42 i jämförelse med föregående år så är det bara för männen som trivselindexet har ökat från 4,29, kvinnornas trivselindex låg förra året på 4,12. Kvinnor har lägre värde inom samtliga områden men störst skillnad mellan könen är inom området likabehandling. Skillnaderna i resultatet på likabehandling kan till viss del förklaras av att drygt 50 % av kvinnorna har svarat att de inte behöver arbetskläder/skyddskläder vilket innebär att det blir en lägre andel som svarar positivt på den frågan samma sak gäller på frågan kring tillgång till färdmedel där närmare 45,8% menar att de inte behöver färdemedel i sin tjänst. Resultatet av dessa två frågorna påverkar såväl resultatet inom området samt det totala resultatet. Resultatet visar ett förbättrat resultat gällande jargongen på arbetsplatsen där 91,5% svarar att arbetsplatsen är fri från kränkande och/eller nedsättande jargong som har samband med diskrimineringsgrunderna. Vi kan fortsatt se att kvinnor, i lägre omfattning 79 % i jämförelse med männen 95 %, upplever att arbetsplatsen är fri från kränkande och/eller nedsättande jargong som har samband med diskrimineringsgrunderna. Resultatet av medarbetarundersökningen hanteras inom respektive affärsområden/avdelning där åtgärder tas fram och förs in i verksamhetsplanen. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 Svarsfrekvens 90,6 94,2 88,7 90,4 81,4 85,7 86,5 Totalt 4,35 4,25 4,22 4,19 4,13 3,87 3,9 Kvalité 4,15 4,02 4,03 3,99 3,92 3,61 3,63 Ledarskap 4,34 4,2 4,04 4,05 3,93 4,06 4,01 Medarbetarskap 4,42 4,27 4,3 4,3 4,32 4,05 4,11 Hälsa 4,17 4,17 4,15 4,07 3,96 3,81 3,85 Likabehandling 4,63 4,55 4,54 4,5 4,49

LIKABEHANDLING Könsfördelning bolaget Vi befinner oss i en mansdominerad bransch och Njudung Energi är inget undantag. Att främja likabehandling och därmed jämställdhet är en del av våra bolagsövergripande mål som vi kommer behöva arbeta med långsiktigt och utifrån olika perspektiv. Vi ser tydligt att många av kvinnorna i bolaget befinner sig i administrativa yrken och “driften” består till största delen av män. En aktivitet vi jobbar med är att försöka locka tjejer till att intressera sig för tekniska yrken genom att genomföra IGEday där tjejer och ickebinära mellan 13-19 får besöka oss och se hur våra ingenjörer jobbar. Könsfördelning ledning Andelen kvinnor i ledande befattningar skiljer sig från hur könsfördelningen är i bolaget totalt. Bolagets styrelse är politiskt tillsatt och består till 85 procent av män. Månadsanställda Ledande befattningar Källa Flex HRM Lönekartläggning Vi arbetar löpande för att skapa en god lönestruktur och genomför årligen lönekartläggning för att säkerställa att vi inte har osakliga löneskillnader som beror på kön. Som stöd för det arbetet använder vi oss av ett verktyg som kallas Bas-värdering. Bas-värderingen kategoriserar in roller i olika intervall utifrån arbetsinnehållet. På så vis kan vi jämföra kvinnor och mäns löner utifrån Bas-intervall. Enligt nedanstående tabell kan vi se att mellan kvinnor och mäns medianlön. Jämför vi medellönerna så ser vi dock en skillnad mellan män och kvinnor där kvinnor har ca. 2000 kr lägre medellön än männen. Skillnaden i medellön kan förklaras av att vi har en större spridning av mäns löner. Att medianlönen nu är lika kan förklaras av att vi har lyckats öka andelen kvinnor i de högre värderade yrkena då vi år 2020 hade 43% av kvinnorna i arbetsvärderingarna 375 och uppåt, 2022 är det 57% som är i de högre värderade yrkena. När vi jämför inom Bas-intervallerna kan vi se att det finns variationer där kvinnorna i vissa fall har högre medianlön och i andra fall det omvända. Det viktigaste är att vi kan beskriva

orsakerna till dessa skillnader och känna trygghet med att vi inte har osakliga löneskillnader som beror på kön. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Kvinnors median lön/mäns median lön 100 97 97 95 98 97 Källa: 2 HR Föräldraledighet Tabellen nedan visar genomsnittligt antal timmar som våra medarbetare tar ut i föräldraledighet och Vård av barn (VAB). Siffrorna i tabellen grundar sig på uppgifter från dem som tar ut någon av dessa typer av föräldraledighet. Av tabellen kan vi se att under 2022 är det väldigt liten differens mellan kvinnor och mäns uttag av VAB vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Föräldraledigheten är det fortfarande kvinnorna som står för den största andelen där männens andel också har minskat från föregående år. År VAB Föräldraledighet Kvinnor Män Mäns andel i procent Kvinnor Män Mäns andel i procent 2022 54 51 49% 555 110 17% 2021 60 59 50% 523 136 21% 2020 64 38 38% 436 157 26% 2019 45 29 39% 548 115 17% 2018 79 40 34% 327 120 27%

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag behöver vi löpande jobba med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. På kort sikt genom att erbjuda nödvändig kompetensutveckling till våra befintliga medarbetare, uppmuntra till nätverkande och samarbeten samt att respektive medarbetare håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. Vi erbjuder praktikplats till högstadie- och gymnasieungdomar när vi får frågan och tar gärna emot studenter som genomför examensarbeten, praktik eller liknande genom yrkeshögskola, högskola eller universitet dock har vi inte några upparbetade samarbetspartners i dessa frågor. Under 2022 har vi tagit emot sju praktikanter från högstadiet och gymnasiet samt två LIA praktikant från Yrkeshögskola. Personalomsättning Under 2022 har 11 personer avslutat sin anställning, av dessa var det två tidsbegränsade anställningar som gick ut samt två pensioneringar. Nu tycks personalomsättningen har återgått till mer av ett ”normalläge” än föregående år som kanske var något påverkad av pandemin. När en medarbetare slutar har berörd chef ett avslutningssamtal med medarbetaren för att följa upp orsakerna till att hen har slutat och för att undersöka hur medarbetaren har upplevt sin tid på Njudung Energi. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Nyanställda 14 8 13 12 20 20 11 Avgångar 11 3 18 11 12 12 6 Varav pensioner 2 1 1 5 2 2 3 Varav sjukersättning 0 0 0 0 1 0 0 Genomsnittligt antal medarbetare 125 125 130 128 125 128 121 Total personalomsättning 8,8% 2,4% 14% 9% 10% 9% 5% Personalomsättning pension 1,6% 0,8% 3% 4% 2% 2% 2% Personalomsättning sjukersättning 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Personalomsättning annat 7,2% 1,6% 13% 5% 7% 8% 2% Medarbetarindex 4,35 av 5 Korttidssjukfrånvaro 1,73 %

Njudung Energi och miljön Hela vår verksamhet präglas av ett genomgående intresse och ansvarstagande för vår miljö. Vår påverkan på miljön kommer främst från produktion av fjärrvärme, rening av vatten- och avloppsvatten, lakvatten från våra deponier samt den energi vi behöver för att kunna utföra vårt arbete såsom uppvärmning av lokaler och våra transporter. Utsläppen utgörs av utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från kraftvärmeverket. De övergödningsämnen som vi inte helt får bort i våra avloppsreningsverk såsom fosfor, kväve och syreförbrukande substanser. Dock är vårt positiva bidrag till miljön mångt större än de negativa effekterna där försäljning av fjärrvärme vars mesta effekt kommer från returträ, vår elproduktion vid kraftvärmeverket är en planerbar resurs som kan användas som trygg baskraft. Vi producerar egen vattenkraft som är nära nog helt koldioxidneutral samt har ett aktivt delägande i vindkraftpark. Vår verksamhet på deponierna tillser att material som enligt avfallstrappan inte kan göras av någon annanstans tas hand om på ett säkert och miljöriktigt sätt. Våra reningsverk renar avloppsvattnet och de övergödande ämnena till en hög reningsgrad. Med ett starkt uppkopplat Vetlanda kan fler möten vara på distans vilket gör att även vår bredbandsverksamhet bidrar på ett positivt sätt. Under året har vi avvecklat vår elbilspool i samband med att avtalet med vår samarbetspartner i detta gick ut. Beläggningen av poolbilarna var inte tillräckligt hög så det var inte försvarbart att behålla tjänsten. Inom vårt koncessionsområde för el är vi behjälpliga och försöker underlätta för mikroproduktion av solkraft. Vi äger dessutom 15 publika laddstolpar för att underlätta elektrifieringen. ENERGIFÖRBRUKNING Totala energiförbrukningen på Njudung energi är för 2022 är 11 892 MWh vilket är lägre än 2021 då vi hade en energiförbrukning på 12 470 MWh. MWh timmar totalt 2022 11 892 MWh 2021 12 470 MWh Övriga fastigheter; 1 207 Vatten och avlopp; 4 158 Miljö & Återvinning; 755 Fjärrvärme; 1933 Bredband; 441 Elnät; 247 Gatubelysning ; 3 145 Transporter egna fordon; 1 283 Fördelning energiförbrukning i MWh

FJÄRRVÄRME Vår fjärrvärme försörjer Vetlanda, Ekenässjön och Holsby med värme. Vi levererade 123 GWh under 2022. Produktionen ger också möjlighet till produktion av el, som bidrar till ett hållbart samhälle. Bränslen består främst av återvunnen energi i form av RT-flis och sekundära biobränslen. Vi eldar också avloppsslam för att energiåtervinna och undvika att tungmetaller, läkemedelsrester och annat oönskat sprids på våra åkermarker. Vi arbetar aktivt för att minska vårt behov av fossila bränslen. Nyckeltal fjärrvärme Vetlanda Holsby 2022 2021 2022 2021 Primärenergifaktor 0,12 0,12 0,21 0,23 Emission av växthusgaser i gCO2 eky/kWh 5,72 5,87 29,17 33,09 Procentandel fossilt 0,4 0,5 5,10 6,8 Levererad värme i GWh 123 132 4 4 Producerad el i GWh 19,3 21,4 Tillförd Energi i GWh 158 162 7 7 Fördelning bränslemix fjärrvärme

ELNÄT OCH ELPRODUKTION Njudung Energi har ett koncessionsområde i Vetlanda kommun där vi driver och underhåller vårt ledningsnät. Vår egen elproduktion består av kraftvärme, två vattenkraftverk belägna i Emån samt äger vi två vindkraftverk i en vindkraftpark. Vi planerar för att utöka vår elproduktion inom solkraft genom att installera solceller på vår avfallsanläggning Flishult. Solkraftproduktionen planeras utvecklas inom fler verksamheter i bolaget. År Vattenkraft (MWh) Kraftvärme (MWh) Vindkraft (MWh) 2022 3 940 19 300 8 220 2021 6 269 21 421 9 615 2020 5 286 18 665 10 963 2019 3 723 18 040 10 828 2018 4 797 9 873 9 416 Förbrukning av el i vårt koncessionsområde I vårt koncessionsområde har vi under 2022 förbrukat 1 230 595 MWh vilket är något lägre än föregående år. 2022 2021 2020 Förbrukning MWh 1 230 595 1 289 250 1 165 572 Fördelning el i vårt koncessionsområde Den största delen av elen som förbrukas inom vårt koncessionsområde kommer från överförd el vilket vi på sikt behöver minska och utöka vår produktion av förnyelsebar el samt utveckla möjligheter för lagring och lastbalansering av el.

ELHANDEL Ursprunget av den el vi säljer garanteras med hjälp av certifikat. Elens ursprung för 2022 fastställs i sommar. För 2021 så bestod den samlade elförsörjningen av 67% förnyelsebart och 33% kärnkraft. VATTEN OCH AVLOPP För att rena avloppsvatten går det åt energi, detta är ett av verksamhetens nyckeltal och målet är att för varje år minska denna energi som krävs. För 2022 är denna energi för att rena avloppsvatten 0,61 kWh/m3. Arbete för att minska mängden tillskottsvatten som går till våra reningsverk följs också upp. Detta vatten är ej behandlingsbart och kostar i form av kemikalie- och energiåtgång. För 2022 är mängden tillskottsvatten 43% vilket är något lägre än 2021 som var 46%. Uppdraget med att minska övergödningsämnena till recipient ut från avloppsreningsverken följs löpande upp med analyser. Reningsgrad för Vetlanda enligt nedanstående tabell. (Nedanstående uppgifter är från 2021 då dessa siffror inte finns sammanställda ännu. Komplettering av 2022 års siffror görs i början av april.) Fosfor (kg) Kväve (kg) Bod7 (kg) Inkommande 12 928 112 585 545 191 Utgående 691 38 706 14 078 Reduktion 95 % 66 % 97 % Reinvesteringstakt För att över tid kunna leverera vattentjänster behövs ett underhållsarbete i ledningsnätet. Nedan tabell visar på vilken utbytestakt vi har i vårt ledningsnät. När detta arbete påbörjades låg utbytestakten på 350 år. Dagvattennätet har inte samma angrepp som spillvattenledningar och behöver därför inte ha samma utbytestakt. År Spillvattenledning Vattenledning Dagvattenledning 2022 101 år 144 år 493 år

MILJÖ OCH ÅTERVINNING Den främsta påverkan på miljön är att verksamheten ger upphov till lakvatten som kan påverka på mark, yt- och grundvatten i närområdet. Vid torr väderlek finns risk för damning, främst i samband med masshantering och transporter, vilket kan ge upphov till spridning av föroreningar. Diffust utsläpp av deponigas förekommer även om det begränsas så långt möjligt genom befintligt uppsamlingssystem. Förbrukning av fossila bränslen sker genom transporter till och från samt inom anläggningen. Bolagets egna maskiner och fordon samt upphandlade transporter tankas däremot med HVO som är ett fossilfritt bränsle. Energi förbrukas vid drift och uppvärmning av anläggningen. Risk finns för uppkomst av störande buller och lukt. Under 2022 har totalt 116 371 ton avfall inkommit till anläggningen, av dessa är 10 152 ton farligt avfall. För att minska mängden farliga ämnen i vår natur projekterar vi och utför undersökningar och sanerar förorenade markområden för kommuner, myndigheter och företag. Vår målsättning är att noggrant kartlägga föroreningar och miljöriktigt ta bort dem så att återställda områden utan hälsorisker kan användas. Ekonomiskt ansvar Med ekonomiskt ansvar menar vi att vi ska;  Vara lönsamma, resurseffektiva och nytänkande  Vara lönsamma så att vi kan bidra till samhällets utveckling  Vara lyhörda för samhällets, kunders och medarbetares förväntningar på oss som företag  Förstå vikten av att agera ansvarstagande samt kunna förmedla detta  Använda egna och andras medel på ett ansvarsfullt sätt Vi har som mål att ha en soliditet på minst 30 % vilket säkerställer att vi har möjlighet att utveckla och trygga samhällets försörjning av energi, vatten, värme och bredband. Ekonomiskt välmående skapar även möjlighet att kontinuerligt utveckla och underhålla våra verksamheters resurser, såväl fysiska anläggningar och maskiner som människor i verksamheten. Den 31 december hade bolaget en soliditet på 42,6%. Soliditeten syftar till att bedöma företags betalningsförmåga på lång sikt och man brukar använda begreppet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ansvarstagande Njudung Energis ekonomiska ansvarstagande handlar även om vår affärsetik och sättet vi gör våra affärer på. Vi väljer leverantörer baserat på deras meriter, konkurrensförmåga och tolererar inte förekomst av mutor och bestickning. Bolaget har under 2022 inbetalt drygt 96 mkr i skatter och avgifter vilket bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet.

Förebyggande arbete mot korruption och missförhållanden Som en del i det förebyggande arbetet för mot korruption och andra allvarliga missförhållanden så har höglandskommunerna under 2022 inrättat en gemensam visselblåsarfunktion. Höglandsförbundet administrerar visselblåsarfunktionen och det är även de som hanterar och utreder inkomna ”visslingar”. Visselblåsarfunktionen har gjorts tillgänglig genom intranätet och vår hemsida. Under 2022 har det inte rapporterats några händelser gällande Njudung Energi. En annan del av det förebyggande arbetet mot korruption är att informera medarbetarna därav finns det en riktlinje gällande representation och mutor som tydliggör och vägleder medarbetare i frågor gällande representation och mutor. HÅLLBAR UPPHANDLING Njudung Energi upphandlar varor, tjänster och entreprenader enligt Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Njudung Energi arbetar aktivt med att ställa relevanta krav avseende miljö och social påverkan på våra annonserade upphandlingar. De ställda krav som tas fram tillsammans med respektive projektgrupp, accepterar leverantörer genom anbudssvar. Socialt hållbar upphandling Under 2022 har krav ställts på annonserade upphandlingar, så som arbetsmiljöledningssystem/rutiner på de samtliga upphandlingar där detta ansetts proportionerligt. Kravet har då varit utformat enligt: ”Anbudsgivaren/Leverantören ska arbeta efter ett arbetsmiljöledningssystem, antingen i form av certifiering av tredje part eller i form av eget dokumenterat arbetsmiljöledningssystem. Anbudsgivaren/Leverantören ska mot anmodan kunna redovisa sitt arbetsmiljöledningssystem genom att inkomma med kopia på certifikat eller en beskrivning av anbudsgivarens/leverantörens egna dokumenterade rutiner. Egen beskrivning bör minst omfatta:  Trafiksäkerhetspolicy inklusive alkohol - och drogpolicy  Arbetsmiljöpolicy  Rutin för intern revision eller egenkontroll  Rutin för avvikelsehantering  Namn på företagets arbetsmiljöansvarige  Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom arbetsmiljöområdet sprids inom företaget” Under upphandlingar såsom ”Transport, mottagning och slutbehandling av tryckimpregnerat trä” och ”Slamsugningstjänster” så har krav för arbetsrättsliga villkor utformats enligt: ”I det fall Leverantören inte har giltigt kollektivavtal skall Leverantören för anställda tillämpa de anställningsvillkor avseende lön, semester och arbetstid som följer av något av de i branschen förekommande kollektivavtalen. Anlitas underleverantör utan giltigt kollektivavtal skall Leverantören tillse att underleverantören tillämpar motsvarande villkor. Leverantören skall på begäran av Upphandlande myndighet visa att Leverantören uppfyller angivet villkor. Upphandlande myndighet har

rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet med vald leverantör om angivna anställningsvillkor inte följs.” I entreprenaden ”Solcellsanläggning Flishult Avfallsanläggning” så är krav utformat enligt: ”Totalentreprenör ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på något annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalet. Totalentreprenör ska kräva samma utfästelser från anlitad underentreprenör. Totalentreprenör ska ansvara för att överenskommelser som träffats på arbetsmarknadens parter följs och att gällande lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö följs.” Miljömässigt hållbar upphandling Under 2022 har miljökrav ställts på annonserade upphandlingar, så som miljöledningssystem/rutiner på de samtliga upphandlingar där detta ansetts proportionerligt. Kravet har då varit utformat enligt: ”Anbudsgivaren/Leverantören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, antingen i form av certifiering av tredje part eller i form av eget dokumenterat miljöledningssystem. Anbudsgivaren/Leverantören ska mot anmodan kunna redovisa sitt miljöledningssystem genom att inkomma med kopia på certifikat eller en beskrivning av anbudsgivarens/leverantörens egna dokumenterade rutiner. Egen beskrivning bör minst omfatta:  Miljöpolicy  Rutin för intern revision eller egenkontroll  Rutin för avvikelsehantering  Namn på företagets miljöansvarige  Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget” Under upphandlingar såsom ”Flistransport”, ”Containertransport med lastväxlare” och ”Slamsugningstjänster” har vi ställt krav på att samtliga tunga fordon ska minst uppfylla kraven i Euro V. Vid nyanskaffning av fordon som kommer att användas i transportuppdragen uppfylls kraven för Euro VI. Vid upphandling av ”Transport, mottagning och slutbehandling av tryckimpregnerat trä” har vi ställt krav på att samtliga tunga fordon ska minst uppfylla kraven i Euro VI. De fordon som används för att utföra ovan nämnda transportuppdrag ska drivas med förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel avses:  bioetanol (ED95/E85/75)  el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.  fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.  biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)  vätgas Miljömärkta produkter bör användas vid service och underhåll av fordonen.

Under upphandlingar såsom ”Ramavtal Miljökonsulter” har vi ställt krav att på tjänstefordon som används för beställda uppdrag ska drivas med förnybart drivmedel. Under 2022 har Njudung Energi fortsatt arbeta med att byta ut äldre fordon till elfordon för att minska utsläpp. Upphandlingarna har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning på befintliga avtal hos Adda Inköpscentral. I upphandlingen har miljö-/hållbarhetskrav beaktats i form av att utvärderingen grundats på livscykelkostnader (LCC-kalkyl). Under upphandling av entreprenader såsom ”Solcellsanläggning Flishult Avfallsanläggning” har vi ställt krav på att för alla materialval gäller att alla material, produkter och kemikalier som krävs i byggprocessen ska vara bästa miljö- och hälsoval. Samt krav på miljöplan som ska innehålla bl.a. följande:  Organisation för miljöarbetet  Miljökrav på maskiner, fordon m.m  Rutiner för hantering av miljöfarliga varor som t ex drivmedel, köldmedia m.m.  Rutiner för förebyggande arbete samt redovisning av avvikelser och korrigerande åtgärder  Åtgärdsprogram vid risk för miljöstörande utsläpp  Källsortering och avfallshantering. Miljöronder ska genomföras samt protokollföras av Totalentreprenören. Av miljöplanen ska framgå vem hos Totalentreprenören som har det övergripande ansvaret. Uppföljning av ställda krav utförs vid startmöte samt vid uppföljningsmöten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=