utmaningar jobbar vi för att ta fram en VA-plan. Vi har implementerat ett underhållssystem som är ett stöd i det planerade underhållet för att minska akuta störningar i våra anläggningar. Miljö och återvinning Vi levererar avfallsbehandlingstjänster för verksamhetsavfall i Småland med omnejd. Flishults avfallsanläggning är hjärtat i verksamheten. Anläggningen rymmer, oljereningsanläggning, bränslehantering av returträ och deponier för såväl farligt avfall som ickefarligt avfall som inte går att återvinna. Njudung Energi planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenade områden. Förorenade jordar från marksaneringar tas sedan omhand för behandling eller deponi på vår anläggning. Miljö och återvinnings övergripande mål är att säkerställ att avfall från verksamheter och förorenade områden tas om hand för minskad miljöpåverkan för framtida generationer. Vårt mål är att behandla 100 000 ton avfall per år. Vår verksamhet på Flishult har efter omfattande internt arbete erhållit nytt miljötillstånd vilket möjliggör långsiktiga framtidsinvesteringar i form av ny infart, våg och utökad deponiyta. Planer finns att utöka vår avfallshantering inom våtkemiska området för att kunna ta emot större mängder vatten för rening samt även emulsioner. Elnät Inom ramen för Njudung Energi bedrivs elnätsverksamhet i två koncessionsområden belägna runt Sävsjö och Vetlanda centralorter där vi levererar el med hög leveranssäkerhet till 12 300 kunder. Överförd el i näten uppgår årligen till cirka 270 GWh. I Vetlanda kommun omfattar verksamheten även gatubelysning där utbyte till ny energibesparande ledbelysning sker kontinuerligt. Elnäts övergripande mål är att möta kommande behov av ökad el med minskad miljöpåverkan. Det innebär att vi behöver säkerställa att vi har god tillgänglighet på nätet nu och framåt vilket vi mäter genom att vi följer intäktsramen. Bibehållen intäktsram uppnår vi genom att investera i ny teknik och på så vis minska avbrott och energieffektivisera. För att bibehålla tillgängligheten av el, jobbas det kontinuerligt med förbättringsarbete av elnätets genom utbyte och ombyggnad av ett antal nätstationer och kabelskåp samt förnyelse av ledningsnät. Investeringar görs även i mottagningsstationerna för att öka driftsäkerheten både i Sävsjö och i Vetlanda. Intresset bland våra kunder för solceller och elbilar ökar. Här står hela energibranschen inför en förändring som påverkar vårt elnät. Här krävs ett analysarbete framöver kring hur vi kan anpassa och energieffektivisera vårt elnät för en ökad produktion av el, då laddning av elfordon kräver högre effektuttag i nätet. Det pågår ett arbete för en uppdaterad reservkraftanläggning för att säkerställa att vi klarar eventuella störningar i nätet för kritisk infrastruktur. Elkraftsproduktion Njudung Energi producerar förnybar energi i våra vatten- och vindkraftverk. Vi driver två vattenkraftverk i Emån med en total effekt på 1,3 MW och en normalproduktion på 6 GWh el. Bolaget äger andel motsvarande två verk i vindkraftsparken i Erikshester. Vindkraftsverken har en total effekt på 1,6 MW vardera och en bedömd normalproduktion på 5,5 GWh/år och verk. Elproduktion sker även

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=