Förebyggande arbete mot korruption och missförhållanden Som en del i det förebyggande arbetet för mot korruption och andra allvarliga missförhållanden så har höglandskommunerna under 2022 inrättat en gemensam visselblåsarfunktion. Höglandsförbundet administrerar visselblåsarfunktionen och det är även de som hanterar och utreder inkomna ”visslingar”. Visselblåsarfunktionen har gjorts tillgänglig genom intranätet och vår hemsida. Under 2022 har det inte rapporterats några händelser gällande Njudung Energi. En annan del av det förebyggande arbetet mot korruption är att informera medarbetarna därav finns det en riktlinje gällande representation och mutor som tydliggör och vägleder medarbetare i frågor gällande representation och mutor. HÅLLBAR UPPHANDLING Njudung Energi upphandlar varor, tjänster och entreprenader enligt Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Njudung Energi arbetar aktivt med att ställa relevanta krav avseende miljö och social påverkan på våra annonserade upphandlingar. De ställda krav som tas fram tillsammans med respektive projektgrupp, accepterar leverantörer genom anbudssvar. Socialt hållbar upphandling Under 2022 har krav ställts på annonserade upphandlingar, så som arbetsmiljöledningssystem/rutiner på de samtliga upphandlingar där detta ansetts proportionerligt. Kravet har då varit utformat enligt: ”Anbudsgivaren/Leverantören ska arbeta efter ett arbetsmiljöledningssystem, antingen i form av certifiering av tredje part eller i form av eget dokumenterat arbetsmiljöledningssystem. Anbudsgivaren/Leverantören ska mot anmodan kunna redovisa sitt arbetsmiljöledningssystem genom att inkomma med kopia på certifikat eller en beskrivning av anbudsgivarens/leverantörens egna dokumenterade rutiner. Egen beskrivning bör minst omfatta:  Trafiksäkerhetspolicy inklusive alkohol - och drogpolicy  Arbetsmiljöpolicy  Rutin för intern revision eller egenkontroll  Rutin för avvikelsehantering  Namn på företagets arbetsmiljöansvarige  Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom arbetsmiljöområdet sprids inom företaget” Under upphandlingar såsom ”Transport, mottagning och slutbehandling av tryckimpregnerat trä” och ”Slamsugningstjänster” så har krav för arbetsrättsliga villkor utformats enligt: ”I det fall Leverantören inte har giltigt kollektivavtal skall Leverantören för anställda tillämpa de anställningsvillkor avseende lön, semester och arbetstid som följer av något av de i branschen förekommande kollektivavtalen. Anlitas underleverantör utan giltigt kollektivavtal skall Leverantören tillse att underleverantören tillämpar motsvarande villkor. Leverantören skall på begäran av Upphandlande myndighet visa att Leverantören uppfyller angivet villkor. Upphandlande myndighet har

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=