rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet med vald leverantör om angivna anställningsvillkor inte följs.” I entreprenaden ”Solcellsanläggning Flishult Avfallsanläggning” så är krav utformat enligt: ”Totalentreprenör ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller på något annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalet. Totalentreprenör ska kräva samma utfästelser från anlitad underentreprenör. Totalentreprenör ska ansvara för att överenskommelser som träffats på arbetsmarknadens parter följs och att gällande lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö följs.” Miljömässigt hållbar upphandling Under 2022 har miljökrav ställts på annonserade upphandlingar, så som miljöledningssystem/rutiner på de samtliga upphandlingar där detta ansetts proportionerligt. Kravet har då varit utformat enligt: ”Anbudsgivaren/Leverantören ska arbeta efter ett miljöledningssystem, antingen i form av certifiering av tredje part eller i form av eget dokumenterat miljöledningssystem. Anbudsgivaren/Leverantören ska mot anmodan kunna redovisa sitt miljöledningssystem genom att inkomma med kopia på certifikat eller en beskrivning av anbudsgivarens/leverantörens egna dokumenterade rutiner. Egen beskrivning bör minst omfatta:  Miljöpolicy  Rutin för intern revision eller egenkontroll  Rutin för avvikelsehantering  Namn på företagets miljöansvarige  Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids inom företaget” Under upphandlingar såsom ”Flistransport”, ”Containertransport med lastväxlare” och ”Slamsugningstjänster” har vi ställt krav på att samtliga tunga fordon ska minst uppfylla kraven i Euro V. Vid nyanskaffning av fordon som kommer att användas i transportuppdragen uppfylls kraven för Euro VI. Vid upphandling av ”Transport, mottagning och slutbehandling av tryckimpregnerat trä” har vi ställt krav på att samtliga tunga fordon ska minst uppfylla kraven i Euro VI. De fordon som används för att utföra ovan nämnda transportuppdrag ska drivas med förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel avses:  bioetanol (ED95/E85/75)  el producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.  fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.  biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)  vätgas Miljömärkta produkter bör användas vid service och underhåll av fordonen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=