MILJÖ OCH ÅTERVINNING Den främsta påverkan på miljön är att verksamheten ger upphov till lakvatten som kan påverka på mark, yt- och grundvatten i närområdet. Vid torr väderlek finns risk för damning, främst i samband med masshantering och transporter, vilket kan ge upphov till spridning av föroreningar. Diffust utsläpp av deponigas förekommer även om det begränsas så långt möjligt genom befintligt uppsamlingssystem. Förbrukning av fossila bränslen sker genom transporter till och från samt inom anläggningen. Bolagets egna maskiner och fordon samt upphandlade transporter tankas däremot med HVO som är ett fossilfritt bränsle. Energi förbrukas vid drift och uppvärmning av anläggningen. Risk finns för uppkomst av störande buller och lukt. Under 2022 har totalt 116 371 ton avfall inkommit till anläggningen, av dessa är 10 152 ton farligt avfall. För att minska mängden farliga ämnen i vår natur projekterar vi och utför undersökningar och sanerar förorenade markområden för kommuner, myndigheter och företag. Vår målsättning är att noggrant kartlägga föroreningar och miljöriktigt ta bort dem så att återställda områden utan hälsorisker kan användas. Ekonomiskt ansvar Med ekonomiskt ansvar menar vi att vi ska;  Vara lönsamma, resurseffektiva och nytänkande  Vara lönsamma så att vi kan bidra till samhällets utveckling  Vara lyhörda för samhällets, kunders och medarbetares förväntningar på oss som företag  Förstå vikten av att agera ansvarstagande samt kunna förmedla detta  Använda egna och andras medel på ett ansvarsfullt sätt Vi har som mål att ha en soliditet på minst 30 % vilket säkerställer att vi har möjlighet att utveckla och trygga samhällets försörjning av energi, vatten, värme och bredband. Ekonomiskt välmående skapar även möjlighet att kontinuerligt utveckla och underhålla våra verksamheters resurser, såväl fysiska anläggningar och maskiner som människor i verksamheten. Den 31 december hade bolaget en soliditet på 42,6%. Soliditeten syftar till att bedöma företags betalningsförmåga på lång sikt och man brukar använda begreppet för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ansvarstagande Njudung Energis ekonomiska ansvarstagande handlar även om vår affärsetik och sättet vi gör våra affärer på. Vi väljer leverantörer baserat på deras meriter, konkurrensförmåga och tolererar inte förekomst av mutor och bestickning. Bolaget har under 2022 inbetalt drygt 96 mkr i skatter och avgifter vilket bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=