Uppföljning För att säkerställa att vi strävar i riktning mot våra långsiktiga mål i fokusområdena och uppfyller grundkraven har vi definierat ett antal mål och mätetal som vi följer på bolagsövergripande nivå. Uppföljning av mätetalen kommer att ske per kvartal. Målsättningarna bryts sedan ner inom respektive affärsområde så att vi får en röd tråd från de bolagsövergripande långsiktiga målen till daglig drift. Nedan beskrivs mål och mätetal som vi följer på bolagsövergripande nivå. Fokusområde Mätetal Mål 2024 Aktuellt läge 2022 Medarbetare Nöjd medarbetarindex (NMI) Olycksfall med sjukfrånvaro Aktiviteter som främjar likabehandling och samarbete* Aktiviteter för långsiktig kompetensförsörjning** 4,30 0 10st/år 7 st/år 4,35 2 6 st 10st Kund Nöjd kundindex (NKI) Bredband: Fiberutbyggnad (homes passed) 95 % 80 av 100 92,5 % Miljö Fossilfria bränslen i bilar Fjärrvärme: Total verkningsgrad VA: Minska energiförbrukning avloppsreningsverk Godkända utsläppsprover Vattenanalyser utan anmärkning M&Å: Behandlad mängd avfall 100 % 82 % 10 % 90 % 90 % 100 000 ton 51,4 % 79 % 26% 89 % 86 % 116 371 ton Innovation Delaktighet i samarbetsprojekt 3 st /år 6 *Kulturbyggande insatser, aktiviteter utifrån resultat i medarbetarundersökning, kommunikationsinsatser, medveten annonsering vid rekrytering ** Mässor, praktik, arbetsplatsförlagt lärande, C- uppsats Grunduppdrag Mätetal Mål 2024 Utgångsläge 2022 Kvalitét Elnät: Intäktsram Reinvesteringstakt vatten- och spillvattenledningsnät Vetlanda Bredband: Avbrott som kräver incidentrapportering till PTS 100 % av intäktsram 100 år 0 st/år 80 % 120 år 0 st/ år Lagar Mätetal saknas Vi är uppdaterade kring gällande lagstiftning Okänt Lönsamhet Soliditet Minst 30 % 42,6 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=